بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و سرسختي روان شناختي در دانش آموزان | خانواده مطهر

بررسي رابطه بين عملكرد خانواده و سرسختي روان شناختي در دانش آموزان

شريفي خليل,عريضي سيدحميدرضا,نامداري كورش

نقش و اهميت سرسختي روان شناختي به عنوان يک ويژگي شخصيتي محافظت کننده در برابر فشارهاي زندگي در پژوهش هاي متعدد نشان داده شده است. در خصوص چگونگي شکل گيري اين ويژگي با اهميت نيز فرض ها و تصوراتي صورتبندي شده، اما اين زمينه چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه بين عملکرد خانواده با سرسختي روان شناختي در يک نمونه 230 نفري (110 پسر و 120 دختر) از دانش آموزان دوره سه ساله متوسطه انجام شد. مقياس عملکرد خانواده بلوم (FFS) که داراي يک نمره کل و پانزده زير مقياس است براي سنجش عملکرد خانواده، و مقياس سرسختي نوجوانان (AHS) که بر اساس مقياس پيمايش ديدگاه هاي شخصي (PVS) ساخته شد و داراي سه خرده مقياس و يک نمره کل است، براي سنجش سرسختي روان شناختي به کار رفت. داده ها با استفاده از شاخص هاي ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چندگانه و آزمون «تي» مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها، حاکي از رابطه مثبت و معنادار بين عملکرد خانواده و سرسختي در کل نمونه و گروه هاي پسران و دختران است. همچنين ابعادي از عملکرد خانواده در تحليل رگرسيون به عنوان پيش بيني کننده نمرات سرسختي، تعهد، کنترل و مبارزه جويي ظاهر شدند. اما تفاوت دو جنس در ميزان سرسختي معنادار نبود. بدين ترتيب از هشت فرضيه اين پژوهش، هفت فرضيه اول تاييد، و فرضيه هشتم رد شد. نتايج اين پژوهش با تصورات و فرض هاي صاحبنظران و نتيجه گيري هاي منطقي به عمل آمده از آن ها هم سو بوده، مويد آن ها است.

كليد واژه: خانواده، عملكرد خانواده، سرسختي روان شناختي، دانش آموز

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی