بررسي رابطه شاخص هاي اقتصادي خانواده و سوء تغذيه كودكان | خانواده مطهر

بررسي رابطه شاخص هاي اقتصادي خانواده و سوء تغذيه كودكان

هنرپيشه علي*,حفيظي علي,اربابي محسن,شريفي حسين

سابقه و هدف: با توجه به اهميت سوء تغذيه و عوارض ناشي از آن در گروه آسيب پذير اطفال زير 5 سال به منظور تعيين شيوع و رابطه وضع اقتصادي خانواده با آن، اين مطالعه در سال 1376 در كودكان مراجعه كننده به بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي تهران صورت پذيرفت.
مواد و روش ها: تحقيق به روش توصيفي – تحليلي و سرشماري روي 1028 كودك يك تا پنج ساله در تابستان 1376 به درمانگاه هاي اطفال تهران مراجعه كرده بودند، صورت گرفت. دو گروه مورد و شاهد به لحاظ متغيرهاي زمينه اي و مخدوش كننده همسان شده بودند. گروه مورد و شاهد در مرحله دوم طرح پس از شناسايي اطفال مبتلا به سو تغذيه مشخص گرديد. بدين ترتيب افراد مبتلا به سوء تغذيه گروه مورد و 550 كودك غير مبتلا به سوء تغذيه كه با گروه مورد همسان شده بود، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. اطلاعات لازم از قبيل بعد خانوار، جنس و سن كودك از طريق پرسشنامه جمع آوري شده بودند پس از حذف 33 كودك مبتلا به سوء تغذيه ثانويه، شيوع و شدت سو تغذيه توسط معيار قد، وزن به سن و مطابق طبقه بندي مك لارن وريد ارزيابي گرديد.
يافته ها: در اين بررسي 161 (16.2%) كودك مبتلا به سوء تغذيه بودند كه 46.6% پسر و 53.4% دختر بودند. 22.4% افراد گروه مورد 32.7% افراد گروه شاهد در خانواده هاي 3، 4 نفري و 31.1% افراد گروه مورد 23.1% افراد گروه شاهد در خانواده هاي 7 نفري به بالا زندگي مي كردند. 35.4% مادران افراد گروه مورد و 28.5% گروه شاهد شاغل بودند. بين درآمد ماهانه خانواده (p<0.0001)، بعد خانوار (p<0.0209) و سواد مادر (p<0.03) با سو تغذيه كودكان رابطه معني دار آماري وجود دارد.
نتيجه گيري و توصيه ها: با توجه به تاثير برخي از عوامل اقتصادي در شيوع و شدت سوء تغذيه لازم است بررسي و رسيدگي به اين مساله جزو اولويت هاي برنامه ريزي كشوري قرار گيرد تا بدين ترتيب از عوارض و مخارج درمان سوء تغذيه كاسته شود.

كليد واژه: سوء تغذيه، FTT، شاخص هاي اقتصادي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی