بررسي رابطه عوامل پيش بيني کننده خطر و محافظ خانواده با توانمندي ها و اختلال هاي عاطفي – رفتاري نوجوان | خانواده مطهر

بررسي رابطه عوامل پيش بيني کننده خطر و محافظ خانواده با توانمندي ها و اختلال هاي عاطفي – رفتاري نوجوان

وفايي مريم,روشن مريم

مشکلات روان شناختي کودکان و نوجوانان تحت تاثير عوامل متعدد به وجود مي آيند. عوامل خطر احتمال بروز مشکلات روان شناختي را افزايش مي دهند و عوامل محافظ از معلوليت بيشتر پيشگيري مي کنند. اين عوامل، پيش آگهي و نتايج درمان را نيز تحت تاثير قرار مي دهند. هدف اين پژوهش، بررسي رابطه عوامل خطر و محافظ با اختلالات عاطفي – رفتاري و رفتارهاي نوع دوستانه نوجوانان بود. بدين منظور 85 نفر از دانش آموزان دختر کلاس پنجم از بين دانش آموزان مناطق محروم شهرستان همدان به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند و بوسيله مقياس نيمه ساخت يافته عوامل خطر و محافظ لوپر و گريگنکو (1998)، پرسشنامه مشکلات و توانمندي هاي گودمن (2002)، و پرسشنامه مربوط به محيط مدرسه ليکونا (2003) ارزيابي شدند. نتايج پژوهش نشان داد که عوامل خطر و محافظ در يک مدل تعاملي با يکديگر بر مشکلات عاطفي – رفتاري کودکان تاثير مي گذارند. عوامل خطر پيش بيني کننده مستقيم اختلالات عاطفي – رفتاري و عوامل محافظ پيش بيني کننده معکوس اختلالات عاطفي – رفتاري بودند. عوامل محافظ رفتارهاي نوع دوستانه را در کودکان تقويت مي کنند و بطور معکوس بر مشکلات کودکان تاثير مي گذارند. نتايج در چارچوب الگوهاي نظري آسيب شناسي رواني تحولي بحث شد که بر ماهيت تعاملي اين عوامل در پيش بيني سلامت خانواده و پيامدهاي آن در آسيب پذيري يا بهبودپذيري کودکان تاکيد مي کنند.

كليد واژه: عوامل خطر خانوادگي، عوامل محافظ خانوادگي، نشانه هاي دروني سازي، نشانه هاي بروني سازي، آسيب پذيري

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی