بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت(نجفي محمود,احدي حسن,دلاور علي) | خانواده مطهر

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت(نجفي محمود,احدي حسن,دلاور علي)

نجفي محمود,احدي حسن,دلاور علي

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطه كارايي خانواده و دينداري با بحران هويت در دانش آموزان است. بدين منظور 312 دانش آموز دختر و پسر پايه سوم دبيرستان در رشته هاي تحصيلي علوم تجربي، انساني و رياضي با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند كه نهايتا 287 پرسشنامه براي تجزيه و تحليل آماده شد. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه كارايي خانواده (family assessment devic:FAD)، آزمون معبد و آزمون هويت شخصي بوده است. داده هاي به دست آمده با روش هاي آماري «تي» براي مقايسه دو گروه، همبستگي و رگرسيون گام به گام مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه بين كارايي خانواده و دينداري با بحران هويت رابطه معكوس معنادار وجود دارد. بين سازه هاي كارايي خانواده، يعني نقش ها و حل مساله با بحران هويت نيز رابطه معكوس معنادار مشاهده شد. همچنين مشخص گرديد كه از بين دو عامل دينداري و كارايي خانواده، دينداري، و از بين سازه هاي كارايي خانواده، نقش ها و سپس حل مساله، بيش ترين تغييرات مربوط به بحران هويت را تبيين مي كنند. علاوه بر اين مشاهده شد كه بين دينداري دختران و پسران تفاوت معنادار وجود دارد و دختران نسبت به پسران باورهاي مذهبي قوي تر دارند. اما بين بحران هويت دو گروه تفاوت معناداري يافت نشد. در اين تحقيق، تاثير كارايي خانواده و دينداري بر بحران هويت تاييد شد كه اين بيانگر اهميت نقش خانواده و مذهب در هويت يابي نوجوانان است.

كليد واژه: كارايي خانواده، دينداري، هويت، بحران هويت، نوجوان

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی