بررسي رفتار زنان در مواجهه با حاملگي ناخواسته | خانواده مطهر

بررسي رفتار زنان در مواجهه با حاملگي ناخواسته

زماني علويجه فرشته*,افتخار حسن,بشردوست نصراله,مرعشي طيبه,نقيبي ابوالحسن

هدف اصلي اين بررسي، تعيين رفتار زنان هنگام شکست در اجراي برنامه تنظيم خانواده بود. در اين مطالعه که به روش مقطعي انجام شد، کليه زنان باردار 49-15 ساله تحت پوشش و ساکن در روستاهاي داراي خانه بهداشت فعال شهرستان نجف آباد (62 روستا) مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد اين زنان 788 نفر بود. اطلاعات از طريق مصاحبه حضوري با مادران باردار و پرونده خانوار، گردآوري و در پرسشنامه ثبت گرديد و سپس با آزمونهاي آماري t و χ2 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
براساس نتايج بدست آمده رفتارهاي مخاطره آميز، در بارداريهاي ناخواسته يا ناشي از شکست برنامه تنظيم خانواده در مقايسه با حاملگيهاي خواسته 44.3 بار بيشتر رخ داده است. 105 نفر (31.72%) از زنان با حاملگي ناخواسته، اقدام يا اقداماتي ناموفق را در جهت ختم بارداري انجام داده اند. اين اقدامات به روشهاي مختلفي صورت گرفته است. 35% از روشهاي فيزيکي شامل وارد نمودن ضربه، بلند کردن اجسام سنگين و يا استفاده از اجسام غير طبي واژينال، 28.6% از روشهاي تزريقي و 9.5% از روشهاي خوراکي: شامل خوردن داروهاي گياهي و شيميايي، و بقيه تواما از دو يا چند روش استفاده نموده اند. رفتار زنان 91% از حاملگيهاي خواسته و 45% از حاملگيهاي ناخواسته کاملا مطلوب بوده است. ارتباط بين چگونگي رفتار و خواسته يا ناخواسته بودن بارداري معني دار بود (p=0.001) همچنين بين سواد و رفتار زنان نسبت به حاملگي ارتباط معني داري وجود داشت (p=0.001).
با توجه به يافته هاي پژوهش بيش از يک سوم زنان هنگام مواجهه با بارداري ناخواسته يا شکست در تنظيم خانواده، اقدامات مخاطره آميزي را انجام داده اند، اين اقدامات قطعا سلامت جسمي و رواني آنها و خانواده شان را تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين بايستي به نقش پيگيري و استفاده از فنون مشاوره و حمايت زنان واجد شرايط بيش از پيش اهميت داده جامعه را از عوارض حاملگي هاي ناخواسته آگاه نمود.

كليد واژه: برنامه تنظيم خانواده، حاملگيهاي ناخواسته، زنان، نجف آباد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی