بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آن | خانواده مطهر

بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و درمانگري حمايتي در تغيير آن

حميدي فريده,افروز غلام علي,رسول زاده طباطبايي سيدكاظم,كيامنش عليرضا

پژوهش حاضر در مرحله اول به بررسي ساخت خانواده دختران فراري و نيز چگونگي عملکرد آنها در سه سازه “نقش هاي خانوادگي”، “حل مشکل” و “ابراز عواطف” مي پردازد. بدين منظور 50 نفر از دختران فراري در مجتمع قضايي ارشاد، مداخله در بحران بهزيستي، خانه ريحانه، کانون اصلاح و تربيت و آموزش و پرورش منطقه يک شهر تهران انتخاب شدند. در مرحله دوم جهت کاربرد مداخلات درماني (خانواده درماني سيستمي و روان درمانگري حمايتي) پانزده نفر از آنان که بر اساس نمره کل مقياس سنجش خانواده مک مستر که داراي هنجار ايراني است، داراي ساخت خانوادگي ناکار آمد بودند، به همراه خانواده هاي خود در ده جلسه درماني شرکت کردند. نتايج براساس آزمون هاي آماري Z براي مقايسه نسبت ها و مقايسه ميانگين هاي همبسته (پيش آزمون، پس آزمون ها) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها نشان مي دهد که: ساخت خانواده دختران فراري ناکار آمد است. دختران فراري و خانواده هايشان در سازه هاي “نقش هاي خانوادگي”، “حل مشکل”، “ابراز عواطف” عملکردي پائين تر از هنجار جامعه دارند. کاربرد خانواده درماني سيستمي به همراه درمانگري حمايتي منجر به بهبود ساخت خانواده دختران فراري و عملکرد آنان مي گردد.

كليد واژه: ساخت خانواده، دختران فراري، خانواده درماني، درمانگري حمايتي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی