بررسي مدل عليتي متغيرهاي خانواده، ادارک خود نوجوانان و اختلال سلوک | خانواده مطهر

بررسي مدل عليتي متغيرهاي خانواده، ادارک خود نوجوانان و اختلال سلوک

رضاييان حميد*,محسني نيك چهره,غباري بناب باقر,سرمد زهره,غلام علي لواساني مسعود,محمدي محمدرضا,مومني فرزاد

مقدمه: در سال هاي اخير بررسي نقش متغيرهاي ميانجي در کنار متغيرهاي خانواده مورد توجه محققان قرار گرفته است. هدف تحقيق حاضر، بررسي رابطه متغيرهاي خانواده (مشکلات رواني، شيوه فرزندپروري، رضايت زناشويي)، «ادراک خود» نوجوانان و بروز اختلال سلوک در نوجوانان است.
روش کار: جامعه مورد بررسي، والدين و نوجوانان دختر و پسر عادي و مبتلا به اختلال سلوک ساکن در شهر تهراني مي باشد. نمونه شامل 57 نوجوان و والدين آنها (28 نفر گروه اختلال سلوک و 29 نفر گروه عادي) بود. روش نمونه گيري از طريق نمونه در دسترس انتخاب شد. والدين آزمودني ها فرم کوتاه شده پرسش نامه شخصيتي مينه سوتا، پرسش نامه شيوه فرزندپروري و پرسش نامه رضايت زناشويي انريچ را پاسخ دادند. نوجوانان گروه عادي و اختلال سلوک نيز فرم مصاحبه «ادراک خود» را پاسخ دادند.
يافته ها: نتايج تحليل رگرسيون نشان داد بين اختلال سلوک و مشکلات رواني والدين، سبک فرزندپروري والدين و ادراک خود نوجوانان رابطه معنادار وجود دارد. ترتيب مولفه هاي متغيرهاي خانواده و «ادراک خود» نوجوانان در تعيين اختلال سلوک با استفاده از تحليل رگرسيون گام به گام عبارتند از: اسکيزوفرنياي پدر، بعد تداوم «ادراک خود»، بعد اجتماعي «ادارک خود»، افسردگي پدر، پارانوياي پدر، سبک مستبدانه پدر، سبک مستبدانه مادر و سبک مقتدرانه پدر. همچنين تحليل مسير انجام شده نشان داد متغير «ادارک خود» ميان متغيرهاي پيش بين و متغير ملاک، نقش تعديل کننده ايفا مي کند.
نتيجه گيري: در سبب شناسي اختلال سلوک، متغير ميانجي «ادارک خود» نقش مهمي دارد. اختلال رواني و سبک فرزندپروري والدين از طريق اثر گذاري بر «ادراک خود» نوجوانان، پيش آمادگي اختلال سلوک در فرزندان را افزايش مي دهد. اختلال رواني و سبک رفتاري مستبدانه پدر بيش از مادر در بروز اختلال سلوک نقش دارد.

كليد واژه: مشکلات رواني والدين، رضايت زناشويي، سبک فرزندپروري، اختلال سلوک، متغير ميانجي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی