بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده (مهدوي محمدصادق,صبوري خسروشاهي حبيب) | خانواده مطهر

بررسي ساختار توزيع قدرت در خانواده (مهدوي محمدصادق,صبوري خسروشاهي حبيب)

مهدوي محمدصادق,صبوري خسروشاهي حبيب

پژوهش حاضر با ترکيب سه وجه از ساختار توزيع قدرت در خانواده، يعني وجوه تقارن رابطه ، وحوزه قدرت و نحوه ي برخورد زن وشوهر ، ميزان دموکراتيک و غيردموکراتيک بود توزيع قدرت در خانواده را مورد مطالعه قرار داده است. اين پژوهش با استفاده از رويه پيمايش و از طريق پرس وجو در سه منطقه ي 3، 6 و 16 شهر تهران وبا يک نمونه 200 نفري انجام شده است. تکنيک هاي آماري مورد استفاده، آماره هاي شاخص تمرکز و تشتت، هم بستگي دو متغيري، هم بستگي جزئي، تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيري و تحليل مسير بوده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ساختار قدرت در خانواده هاي جنوب شهر غيردموکراتيک تر و در شمال شهر دموکراتيک تر بوده است و عواملي نظير سطح تحصيلات و اشتغال زنان، مشارکت زنان در انتخاب همسر، باعث افزايش و متغيرهايي نظير تصور فرمان برانه زن از نقش خود و تصور اقتدارگراي شوهر، موجب کاهش دموکراتيزه شده خانوده مي گردد.

كليد واژه: ساختار قدرت، تقسيم قدرت، تقارن رابطه، حوزه قدرت، خانواده دموكراتيك

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی