بررسي كيفي / كمي عملكرد خانواده ي معتادان جوان (موسوي اشرف السادات) | خانواده مطهر

بررسي كيفي / كمي عملكرد خانواده ي معتادان جوان (موسوي اشرف السادات)

موسوي اشرف السادات*

هدف: اين مطالعه براي مشخص نمودن عملکرد سيستم خانواده هاي داراي جوان معتاد انجام گرفت.
روش: جامعه ي آماري تحقيق، خانواده هاي داراي “جوان معتاد” و خانوادهاي بدون “جوان معتاد” است. در مجموع، 60 خانواده (پدر، مادر، و جوان 20 تا 30 خانواده) در بررسي شرکت کردند. براي جمع آوري داده ها از مصاحبه ي باليني خانواده، پرسش نامه ي هم بستگي و انعطاف پذيري خانواده و پرسش نامه ي محيط خانواده به کار رفت. داده هاي پژوهش به کمک روش هاي آمار توصيفي وآزمون t تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که حضور پدر در خانواده ي داراي “معتاد جوان” از نظر فيزيکي و عاطفي بسيار کم رنگ است. قوانين انضباطي، نامناسب وکنترل، نامطلوب است. هم بستگي در اين خانواده ها ضعيف و درگيري بين پدر و مادر، وبين جوان معتاد و والدين نسبت به گروه گواه به طور معنادار بيشتر بود.

كليد واژه: معتاد؛ عملكرد خانواده؛ جوان

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی