بررسي مقايسه ‌اي انگ بيماري رواني در خانواده بيماران مبتلا به اختلال افسردگي، اختلال دو قطبي و اسكيز | خانواده مطهر

بررسي مقايسه ‌اي انگ بيماري رواني در خانواده بيماران مبتلا به اختلال افسردگي، اختلال دو قطبي و اسكيز

صادقي مجيد*,كاوياني حسين,رضايي رضا

هدف: اين مطالعه مقطعي با هدف بررسي انگ و عوامل مرتبط با آن در خانواده‌هاي بيماران رواني مبتلا به اسكيزوفرني، اختلال افسردگي اساسي (MDD) و اختلال دو قطبي (BD) طراحي و اجرا شد.
روش: در اين مطالعه، با استفاده از روش نمونه‌گيري آسان، از هر گروه 100 نفر انتخاب شدند. ابزار اصلي جمع آوري داده‌ها، پرسشنامه 34 سوالي خود-اجرا بود. پس از اجراي مرحله آزمايشي طرح و بررسي روايي و پايايي پرسشنامه، مرحله نهايي اجرا شد.
يافته‌ها: نتايج طرح نشان داد كه 49 درصد‌ از گروه اسكيزوفرني، 30 درصد از گروه MDD و 5/50 درصد از گروه BD به وسيله ديگران مورد تبعيض و تمسخر قرار گرفته‌اند و فقط در گروه MDD بين جنس بيمار و مورد تبعيض و تمسخر قرار گرفتن رابطه معناداري وجود داشت. در گروه BD بين مدت زمان بيماري، دفعات بستري شدن بيمار و مورد تبعيض يا تمسخر قرار گرفتن رابطه آماري معناداري مشاهده شد. ارتباط دفعات بستري شدن بيمار و مورد تبعيض و تمسخر قرار گرفتن در گروه اسكيزوفرني و MDD از نظر آماري معنادار بود. نحوه صحبت كردن سه گروه با ديگران در مورد وجود بيماري‌هاي رواني در خانواده متفاوت بود.
نتيجه‌گيري: نتايج اين مطالعه نشانگر اين است كه درصد زيادي از خانواده‌هاي بيماران رواني مورد تبعيض و تمسخر قرار مي‌گيرند و به دليل انگ يا برچسب، درصد قابل توجهي از آنها از وجود بيمار رواني در خانواده احساس شرم مي‌كنند. نوع بيماري و نيز بعضي از مشخصات جمعيت‌شناختي در اين زمينه موثر مي‌باشند. استفاده از روش‌هاي آموزشي مناسب مثل وسايل ارتباط جمعي مي‌تواند در بالا بردن سطح آگاهي‌هاي افراد جامعه موثر باشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی