بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر مشاركت مردان در تنظيم خانواده(طاووسي نيكابادي محمود,حيدرنيا عليرضا) | خانواده مطهر

بررسي ميزان تاثير آموزش بهداشت بر مشاركت مردان در تنظيم خانواده(طاووسي نيكابادي محمود,حيدرنيا عليرضا)

طاووسي نيكابادي محمود,حيدرنيا عليرضا

اين پژوهش، يک مطالعه نيمه تجربي از نوع قبل و بعد است که بر روي 75 نفر از کارکنان مرد متاهل يکي از دانشگاه هاي تهران که همسرانشان در سنين باروري (49-15) قرار داشتند با هدف ” بررسي ميزان تأثير آموزش بهداشت بر مشارکت مردان در تنظيم خانواده” انجام شد. در اين مطالعه ابتدا ميزان مشارکت مردان مورد مطالعه طبق تعريف علمي آن با سنجش ميزان آگاهي و تلقي در مورد تنظيم خانواده و روش هاي مؤثر مردانه پيشگيري از بارداري، و ميزان مشورت مردان با همسرانشان براي پيشگيري از بارداري، به وسيله پرسشنامه بررسي شد. سپس بر اساس نيازهاي تعيين شده، برنامه آموزشي طراحي و اجرا گرديد. پس از دو ماه ميزان مشارکت مردان يک بار ديگر اندازه گيري شد که بر اساس نتايج حاصل، ميزان آگاهي و تلقي در مورد فوق الذکر پس از آموزش افزايش يافت و آزمون تي زوج، تاثير آموزش را نشان داد (P<0.0001). همچنين ميزان به کارگيري روش هاي موثر مردانه پيشگيري از بارداري از 22.6 درصد قبل به 37.3 درصد بعد از آموزش افزايش يافت و آزمون مک نمار نيز در اين مورد تأثير آموزش را نشان داد (P<0.0034). در ضمن بر ميزان مشورت مردان با همسرانشان بعد از آموزش افزوده شد و آزمون تي زوج تأثير آموزش را نشان داد (P<0.035). شايان ذکر است که بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر، بين متغير آگاهي از تنظيم خانواده و عوامل دموگرافيک سن ازدواج مردان مورد مطالعه و ميزان تحصيلات همسرانشان و همچنين بين متغير تلقي از تنظيم خانواده و عامل دموگرافيک تعداد فرزندان بر اساس آزمون آناليز واريانس رابطه معنادار موجود است (p<0.01).

كليد واژه: آموزش بهداشت، مشاركت مردان، تنظيم خانواده

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی