بررسي ميزان و عوامل موثر بر تفاوت سني زوجين (محموديان حسين*) | خانواده مطهر

بررسي ميزان و عوامل موثر بر تفاوت سني زوجين (محموديان حسين*)

محموديان حسين*

تفاوت سني در آمادگي بيولوژيکي بين زنان و مردان، خود مي توان تفاوت سني زوجين را موجب شود. علاوه بر آن، قواعد اجتماعي ناظر بر ازدواج نيز مي توانند در افزايش يا کاهش اختلاف سني زوجين تاثيرگذار باشند. تفاوت سني زوجين عوامل نظير ثبات رابطه زناشويي، رضايت ازدواجي و تعداد فرزندان مورد علاقه را تحت تاثير قرار  مي دهد. بنابراين تبيين علل موثر بر تفاوت سني زوجين مي تواند با توجه به تبعات اجتماعي و جمعيتي آن حايز اهميت باشد. اين مقاله با استفاده از داده هاي طرح «آمارگيري از خصوصيات اجتماعي – اقتصادي خانوار» مرکز آمار ايران در سال 1380، ميزان و عوامل موثر بر تفاوت سني زوجين را مورد بررسي قرار ميدهد. در بيش از 85 درصد ازدواج ها، تفاوت سن ازدواج به نفع مردان (سن بالاتر شوهران نسبت به زنان) مي باشد. ميانگين تفاوت سن زوجين با سن، شهرنشيني، ميزان تحصيلات مردان، با سوادي زنان و تفاوت تحصيلي زوجين (به نفع مردان) ارتباط مستقيم دارد. فعاليت زنان در خارج از خانه، انتخاب آزادانه تر همسر توسط زنان و سن زنان رابطه معکوسي را با تفاوت سن زوجين نشان مي دهد. ميزان تحصيلات زنان ب تفاوت سني زوجين داراي رابطه طاقي شکل بوده و در سطوح متوسط تحصيلي اين تفاوت به حداکثر مي رسد. در تحليل چند متغيره، تمامي اين عوامل اثر خود را از دست مي دهند و اين وضعيت پايداري هنجار بزرگ تر بودن شوهران را در وراي تفاوت هاي اقتصادي اجتماعي نمايان مي سازد.

كليد واژه: تفاوت سني زوجينف سن ازدواج مردان، سن ازدواج زنان، تشکيل خانواده، ازدواج، تحصيلات، موقعيت زنان، قوميت، نسبت با همسر، برابري جنسيتي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی