بررسي و تحليل مفاهيم عشق، خانواده و خوشبختي در آثار آنتوان چخوف (كريمي مطهر جان اله*) | خانواده مطهر

بررسي و تحليل مفاهيم عشق، خانواده و خوشبختي در آثار آنتوان چخوف (كريمي مطهر جان اله*)

كريمي مطهر جان اله*

مساله عشق، خانواده و خوشبختي همواره مورد توجه نويسندگان و هنرمندان جهان بوده است و در دوران مختلف با ديدگاه ها و نظرات متفاوت مورد بررسي قرار گرفته است و هميشه مانند ابزاري در خدمت خلاقيت و همچنين براي توصيف مسايل روحي قهرمانان بوده است.
در مقاله، مفاهيم مختلف عشق، خانواده و خوشبختي در آثار آنتون چخوف مورد بررسي قرار گرفته است. مسأله عشق و خوشبختي را چخوف در مقايسه با ديگر نويسندگان روسيه به شكل ديگري بررسي مي كند. چخوف نه تنها مفهوم عشق و خوشبختي را به صورت كلي بيان نمي كند، بلكه تأكيد مي نمايد كه درك و برداشت اين مفاهيم در نزد قهرمانان مختلف، متفاوت است.

كليد واژه: آنتون چخوف، عشق، خانواده، خوشبختي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی