بررسي و مقايسه ي تاثير كنكور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه و خانواده هاي آنان | خانواده مطهر

بررسي و مقايسه ي تاثير كنكور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه و خانواده هاي آنان

يارمحمديان احمد,سهرابي نادره,عريضي سيدحميدرضا

هدف از انجام اين پژوهش، بررسي و مقايسه ي تاثير کنکور بر وضعيت رواني و شخصيتي راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه و خانواده ي آنان در شهر شيراز بوده است. براي دست يابي به اهداف تحقيق، 600 شرکت کننده (300 پسر و 300 دختر) به صورت نمونه گيري تصادفي منظم گزيده شدند. ابزارهاي پژوهش پرسش نامه ي PANAS براي سنجش عاطفه ي مثبت و منفي، و فرم کوتاه پرسش نامه ي DASS براي ارزيابي سازه هاي رواني تنش، افسرده گي، و اضطراب بوده است.

پس از بررسي هاي آماري يا آزمون t مستقل و تحليل واريانس، نتايج نشان داد عاطفه ي مثبت و منفي دو گروه دانش جو و پشت کنکوري تفاوت معناداري با هم دارد (P<0.001). هم چنين نتايج، از لحاظ فشارهاي رواني (تنش، اضطراب، و افسرده گي) تفاوت معناداري بين دو گروه نشان داد؛ يعني فشارهاي رواني بيش تري بر پذيرفته نشدگان در کنکور مي آيد (P<0.001).

خانواده ي دانش جويان نيز به گونه يي معنادار بيش تر از والدين پذيرفته شدگان داراي عاطفه ي مثبت بودند (P<0.001)، اما در عاطفه ي منفي و فشارهاي رواني تفاوتي معنادار ديده نشد (P>0.05). نتايج پژوهش تفاوتي معنادار ميان تفاوت هاي جنسيتي در ارتباط با تاثير کنکور بر عاطفه ي مثبت و فشارهاي رواني، جز عاطفه ي منفي نشان نداد (P>0.05) و اين بيانگر اين است که امروزه تفاوت ناچيزي در نقش هاي اجتماعي، انتظارات خانواده، آمال و آرزوهاي شخصي ميان دختر و پسر وجود دارد.

سرانجام، بررسي ميان دانش جويان 28 رشته از دانشکده هاي علوم انساني، علوم تربيتي، فني و مهندسي، علوم پايه، کشاورزي، و دام پزشکي، نشان داد که همه گي در سطحي يکسان، از عاطفه ي مثبت و منفي، و فشارهاي رواني برخوردار اند (P>0.05).

كليد واژه: راه يافته گان و راه نيافته گان به دانشگاه؛ كنكور؛ عاطفه ي مثبت و منفي؛ فشارهاي رواني؛

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی