تاثير رضايت زن و شوهر در حكم فقهي تنظيم خانواده(خلجي حسن رضا) | خانواده مطهر

تاثير رضايت زن و شوهر در حكم فقهي تنظيم خانواده(خلجي حسن رضا)

خلجي حسن رضا*

تنظيم خانواده از مسائل اجتماعي است كه با توجه به تحّولات جامعه، حكم شرعي ثابت و تغييرناپذيري نمي‌تواند داشته باشد؛ بلكه حكم فقهي اين مسأله، تحت تأثير دگرگوني اوضاع و شرايط مي‌تواند متفاوت باشد كه البته اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه تنظيم خانواده با توجه به ادلّه شرعي و بدون لحاظ اوضاع و شرايط خاصّ عملي مباح مي‌باشد.
از نكاتي كه در مسأله تنظيم خانواده بايد مورد توجه قرار گيرد رضايت زن و شوهر است؛ به گونه اي كه مي‌توانيم ادّعا كنيم هيچ يك از زوجين حق ندارد ديگري را از راههاي مشروعي كه براي پيش‌گيري از بارداري موجود است، بازدارد و بدون رضايت همسر خويش بخواهد صاحب فرزندان متعّدد گردد.همان گونه كه اصل داشتن فرزند حق طبيعي و عرفي هر يك از زن و شوهر است و هيچ‌كدام از آنها نمي‌تواند بدون جلب توافق طرف ديگر او را از اين نعمت محروم سازد، پس اگر زن يا شوهر بخواهد اصلاً صاحب فرزند نشود و يا بخواهد بيش از يكي- دو فرزند داشته باشد مشروعيّت اين كار منوط به رضايت همسرش مي‌باشد.
در رابطه با استفاده از روشهاي تنظيم خانواده، روش يا روشهايي مشروع هستند كه ضمن رعايت احكام الهي، حقوق مرد و زن در آنها لحاظ شده باشد، مثل اين كه براي مرد يا زن ضرري نداشته باشد. در موارد تزاحم بايد با استفاده از قاعده تقديم اهم بر مهم كه از مصاديق احكام ثانويّه است، چاره‌جويي كرد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی