تاثير فقدان پدر بر خانواده(مهدوي محمدصادق,ميرساردو طاهره) | خانواده مطهر

تاثير فقدان پدر بر خانواده(مهدوي محمدصادق,ميرساردو طاهره)

تاثير فقدان پدر بر خانواده: مطالعه جامعه شناختي تاثير فوت پدر بر آسيبهاي اجتماعي نوجوانان

مهدوي محمدصادق,ميرساردو طاهره

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي جامعه شناختي پيرامون آسيبهاي اجتماعي نوجوانان در خانواده هاي تك والديني است. نمونه مورد مطالعه شامل 200دختر و 200 پسر نوجوان از خانواده هايي است كه در آنها پدر فوت كرده و مادر به تنهايي سرپرستي فرزندان را برعهده دارد. اين مطالعه در سطح شهر تهران و در مناطق هفده گانه آن به انجام رسيده است. هدف پژوهش ، شناخت ميزان آسيب هاي اجتماعي نوجوانان در اين خانواده ها و ميزان تاثيرگذاري فقدان پدر بر آنان است، روش مطالعه اسنادي و پيشمايشي، و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه است.

دراين پژوهش، احتمال وجود رابطه معني دار ميان فقدان پدر و سرقت، خريد و فروش مواد مخدر، خودكشي، ترك خانه، ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف، كشيدن سيگار و استفاده از مواد مخدر به بررسي و آزمون نهاده شده است. نتايج حاكي از آن است كه ميزان خريد و فروش مواد مخدر و ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف صفر است و ساير متغيرها با فقدان پدر همبستگي دادند. بالاترين ميزان مربوط به تصميم به خودكشي و پايين ترين ميزان به سرقت اختصاص دارد. مهمترين متغير تاثيرگذار – كه خود متاثر از فقدان پدر است- ميزان تامين نيازهاي نوجوانان است. ميزان كنترل مادر نيز از جمله متغيرهاي مهمي است كه در اين مطالعه، با آسيب هاي اجتماعي همبستگي دارد. از آنجا كه به خطر افتادن سلامت خانواده سلامت جامعه را مورد تهديد قرار مي دهد، راهكارهايي پيشنهاد شده است كه ضرورت دارد دولت،خانواده، مدرسه، نهادهاي مذهبي و خود نوجوانان با به كارگيري آن ها، براي زدودن هر چه بيشتر اين آسيب هاي اجتماعي اقدام نمايند.

كليد واژه: فقدان پدر، خودكشي، سرقت، كشيدن سيگار، استفاده ازمواد مخدر، خريد و فروش مواد مخدر، ترك خانه، ارتباط جنسي زودرس با جنس مخالف، آسيب اجتماعي، نوجوان

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی