تاثير مشاوره با خانواده بر ميزان فشارخون زنان مبتلا به پرفشاري خون | خانواده مطهر

تاثير مشاوره با خانواده بر ميزان فشارخون زنان مبتلا به پرفشاري خون

جعفري ورجوشاني نسرين*,انوشه منيره,احمدي فضل اله,نمديان معصومه

سابقه و هدف: پرفشاري خون خطري جدي براي سلامت جامعه و از علل مهم ناتواني ومرگ ومير است. با توجه به اهميت به كار‌گيري روش‌هاي غير دارويي مؤثر براي پيشگيري و كنترل اين بيماري، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير برنامه‌ي مشاوره با خانواده بر ميزان فشار خون زنان مبتلا به اين بيماري در روستاي نيماور زنجان در سال 1383 انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: اين مطالعه‌ با طراحي كارآزمايي باليني، انجام شد. فشار خون كليه‌ي زنان متاهل روستا بر اساس معيار ليگ بين المللي فشار خون اندازه‌گيري شد و زناني كه فشار خون آنان در سه بار كنترل بالاتر يا مساوي 140 بر روي 90 ميلي‌ليتر جيوه بود وارد پژوهش شدند. جهت تاييد روايي پرسش‌نامه از روش اعتبارمحتوي و براي تاييد پايايي آن از آزمون مجدد استفاده شد. سپس به مدت يك ماه براي خانواده‌ي زنان مبتلا برنامه‌ي مشاوره (براي هر خانواده تقريبا 10 جلسه بر حسب نياز اجراء گرديد) و به طور هفتگي فشار خون زنان مبتلا اندازه‌گيري شد. فشارخون نمونه‌ها يك ماه قبل، حين مشاوره و2 ماه بعد از آن بررسي و ثبت گرديد. تفاوت ميانگين فشارخون‌هاي قبل و پس از مشاوره با استفاده از آزمون‌هاي آناليز واريانس و تي زوج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته‌ها: تحقيق روي 41 نفر انجام گرفت. ميانگين فشارخون سيستولي مدد جويان از 2/18 ± 3/166 ميلي‌متر جيوه قبل از مشاوره، به 9/12±2/141 ميلي متر جيوه در ماه سوم پس از مشاوره كاهش يافته است (P=0.0001). هم‌چنين ميانگين فشارخون دياستولي از 49/7 ±9/102 ميلي متر جيوه قبل ازمشاوره به 90 ميلي متر جيوه در ماه سوم پس از مشاوره كاهش يافت (P=0.0001). بين ميانگين فشار خون سيستولي و دياستولي هر يك از ماه‌هاي اول، دوم و سوم پس از مشاوره با قبل از مشاوره اختلاف معني‌داري وجود داشت (P=0.0001).
نتيجه‌گيري و توصيه‌ها: مشاوره باخانواده روش موثري در كنترل فشار خون مي‌باشد، از اين رو با توجه به جامعه‌ي پژوهش (روستايي)، حجم نمونه و اثر بخشي اين روش، انجام مطالعات گسترده‌تر در جوامع شهري، توصيه‌مي‌گردد.

كليد واژه: مشاوره با خانواده، پرفشاري خون، زنان روستايي، بازديد منزل

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی