تاثير مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانشجويان(فاضلي عصمت) | خانواده مطهر

تاثير مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانشجويان(فاضلي عصمت)

فاضلي عصمت*

مشاوره عامل مؤثري براي حل بسياري از مسائل دانشجويان است. درحال حاضر، هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ايران داراي يك مركز مشاورة دانشجويي است كه در آن خدمات مشاوره به دانشجويان ارائه مي‎شود. هدف اصلي پيمايش مقطعي حاضر بررسي تأثير مشاوره در پيشرفت تحصيلي دانشجويان است. الگوي نظري اين پژوهش شامل عواملي مانند بهبود روابط متقابل درخانواده، كسب يا ارتقاي مهارتهاي اجتماعي، كسب و ارتقاي خودپنداري مثبت و شغل‌يابي و رضايت شغلي مي باشد. فرض بر اين است كه ياري رساندن به دانشجويان در اين زمينه ها در حل مسائل تحصيلي و در نهايت، پيشرفت تحصيلي آنان مؤثرخواهد بود. جامعة آماري اين تحقيق مراكز مشاورة دانشجويي بودند. يافته ‎ها حاكي از آن است كه بين مراكز مشاورة دانشجويي از نظر دارا بودن فضا و نيروي‎انساني متخصص تفاوت چشمگيري وجود دارد؛ ارائة خدمات بعضي از آنها، از نظر اينكه قادر به رفع نيازهاي روز افزون دانشجويان باشند، محدود است. ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد كه در ميان عوامل چهارگانة كليدي مدل نظري همبستگي وجود دارد. همچنين، نتايج عمليات رگرسيوني و مدل‎سازي معادله ساختاري نشان مي‎دهد كه مراكز مشاورة دانشجويي مي‎توانند درموارد چهارگانة مذكور در مدل نظري به دانشجويان كمك كنند و اين امر مي تواند در حل مسائل آموزشي به پيشرفت تحصيلي مؤثر منجر شود. مهم‎ترين عامل در فرايند ارائة اين خدمات، كمك به كسب و ارتقاي خود پنداري مثبت در دانشجويان است. با توجه به تأثير خدمات مراكز مشاورة دانشجويي، تقويت و توجه بيشتر به اين نهادهاي ارزشمند ضروري به نظر مي‎رسد.

كليد واژه: مراكز مشاورة دانشجويي، پيشرفت تحصيلي، بهبود روابط متقابل درخانواده، آموزش مهارتهاي اجتماعي، ارتقاي خودپنداري مثبت، شغل‌يابي و رضايت شغلي

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی