ازدواج نامطلوب-(دکتر محسن بهشتي پور) | خانواده مطهر

ازدواج نامطلوب-(دکتر محسن بهشتي پور)

o111

شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه به دلیل نابسامانی از یك سو و پیچیدگی از سوی دیگر زمینه‌های لازم برای یك ازدواج واقعی و سالم را فراهم نمی‌كند. عدم تعادل جنسی و پیشی گرفتن جمعیت دختران نسبت به پسران، فشارهای اقتصادی و معیشتی تأمین یك زندگی خانوادگی، شرایط فرهنگی جامعه و قواعد و سنت‌هایی كه كاركرد مطلوب خود را از دست داده و بلكه كاركرد منفی پیدا كرده‌اند، تغییر و تحول نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی و… همه و همه دست به دست هم داده‌اند و امكان ازدواج درست و تشكیل زندگی خانوادگی پایدار را برای خیل عظیمی از جوانان كشور دشوار كرده است.در چنین شرایطی گروه قابل توجهی از جوانان عطای ازدواج و تشكیل خانواده را به لقایش بخشیده و زندگی مجردی پیشه می‌كنند به امید روزی كه شرایط تغییر كند.
گروهی دیگر با رویاهای بلند پروازانه، تن به دامی می‌سپارند كه وعده ارتقای موقعیت اجتماعی و طبقاتی آنها را در ازدواج با اقشار بالا و مرفه جامعه و یا ازدواج با افرادی از آن سوی مرزها می‌دهد.
جمعی دیگر در حسرت عدم امكان ازدواج با مطلوب خویش تن به ازدواجی اجباری می‌دهند كه با پوششی از منع و محدودیت‌های فرهنگی و فشارهای اجتماعی و خانوادگی همراه است. برخی به قول خودشان می‌سوزند و می‌سازند اما دم بر نمی‌آورند چرا كه عهد كرده‌اند با لباس سفیدی كه به خانه بخت می‌روند به زندگی‌شان خاتمه دهند. عده‌ای جسورتر و پشیمان از ازدواجی از روی عدم شناخت و ناآگاهی، راه دادگاه‌های خانواده را پیش می‌گیرند و ماه‌ها و سال‌ها در راهرو‌های دادگستری سرگردانند تا حكم طلاق بگیرند.
و بالاخره گروهی نیز با هنجارشكنی و بی‌وفایی، ازدواج ناخواسته و نامطلوب را در ظاهر ادامه می‌دهند اما با نوعی طلاق عاطفی دل در گرو دیگری دارند و آشیانه‌ای دیگر بنا می‌كنند. اشكال و انواع ازدواج‌های نامطلوبی كه ریشه‌های طلاق و جدایی را در خود دارند به فهرستی كه در بالا اشاره رفت محدود نمی‌شود و می‌توان باز هم به آنها اضافه كرد. اما همه این اشكال و انواع زندگی‌های از هم گسیخته و ناموفق یك پیام دارند؛ ازدواج نامطلوب ریشه جدایی است. بیائید و بیائیم با شناخت مسائل و مشكلات این عرصه از اجتماع و تلاش برای حل تعدیل آنها زمینه‌های ازدواجی سالم و زندگی متداوم و پایدار زوج‌های جوان را فراهم كنیم.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی