قوانین-(دكتر صابر نياوراني) | خانواده مطهر

قوانین-(دكتر صابر نياوراني)

o21

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي.
ماده 1144 ـ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست.
ماده 1145 ـ در موارد ذيل طلاق ، بائن است:

1ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود؛
2 ـ طلاق يائسه؛
3 ـ طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوضنكردهباشد؛
4 ـ سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد اعم ازاينكه وصلت در نتيجة رجوع باشد يا در نتيجة نكاح جديد.
ماده 1146 ـ طلاق خلع آن است كه زن به واسطة كراهتي كه از شوهرخود دارد در مقابل مالي كه به شوهر ميدهد طلاق بگيرد اعم ازاينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهرباشد.
ماده 1147 ـ طلاق مبارات آن است كه كراهت از طرفين باشد ولي دراين صورت عوض بايد زائد بر ميزان مهر نباشد.
ماده 1148 ـ در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوعاست.
ماده 1149 ـ رجوع در طلاق به هر لفظ يا فعلي حاصل ميشود كه دلالت بر رجوع كند مشروط بر اينكه مقرون به قصد رجوع باشد.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی