شرايط طلاق-(نسيمه موسوي) | خانواده مطهر

شرايط طلاق-(نسيمه موسوي)

o5

همينكه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر بر قرار مي شود كه اگر هر يك سر باز بزنند و باعث ناراحتي يكديگر بشوند كم كم مشگلات شروع شده و اسم طلاق در زندگي رنگ باز مي كند طلاق شرايطي دارد كه از جمله آن اين است كه طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لا اقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

طبق ماده 1134 و ديگر طلاق بايد منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است .طلاق دهنده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد يعني اهلييت داشته باشد ممكن است صيغه طلاق را به توسط وكيل اجرا نمود البته وكالت براي اجراي صيغه طلاق را نبايد با نماينده و وكيلي كه مي تواند درباره اصل طلاق تصميم بگيرد اشتباه كرد شوهر مي تواند به زن وكالت دهد كه در صورت تحقق شرايط خاص درباره طلاق تصميم بگيرد و خود انرا اجرا كند يا براي اجراي صيغه به ديگري وكالت دهد طلاق بر دو قسم است :بائن و رجعي در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست در موارد زير طلاق بائن است:

1. طلاقي كه قبل از نز ديكي واقع شود.
2- طلاق يائسه .
3 .طلاق خلع و مبارات مادام كه زن رجوع به عوض نكرده .
4 .سومين طلاق كه بعد از سه وصلت متوالي به عمل آيد .
طلاق خلع انست كه زن به واسطه كراهتي كه از شوهر خود دارد در مقابل مالي كه به شوهر مي دهد طلاق بگيرد اعم از اينكه مال مزبور عين مهر يا معادل آن و يا بيشتر و يا كمتر از مهر در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است. رجوع در طلاق به هر لفظ با فعلي حاصل مي شود كه دلالت بر رجوع كند مشروط براينكه مقرون به قصد رجوع باشد . در طلاق رجعي گواهي كتبي اسكان زوجه مطلقه در منزل مشترك تا پايان عده الزامي است و در صورت تحقق رجوع صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع در مهلت مقرر صورتجلسه طلاق تكميل و ثبت مي گردد صورتجلسه تكميلي طلاق با امضاء زوجين و حكمين و عدلين و سر دفتر و مهر دفتر خانه معتبر است .

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی