نشانی(خانه دوست كجاست)- (سهراب سپهري) | خانواده مطهر

نشانی(خانه دوست كجاست)- (سهراب سپهري)

76cad418b8bfe7e7107a878101fc26bb
خانه دوست کجاست ؟ در فلق بود که پرسید سوار

آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید و به انگشت
نشان داد سپیداری و گفت:
“نرسیده به درخت،
کوچه باغی است که از خواب خدا سبز تر است
و در آن عشق به اندازه پرهای صداقت آبی است
می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد،
پس به سمت گل تنهایی می پیچی،
دو قدم مانده به گل،

پای فواره جاوید اساطیر زمین می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا میگیرد.
در صمیمیت سیال فضا خش خشی می شنوی:
کودکی می بینی
رفته از کاج بلندی بالا، جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی
خانه دوست کجاست.”

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی