يك شعر زيبا | خانواده مطهر

يك شعر زيبا

من نیستم تا بدانم کیستم،

می روم تا بدانم چیستم
وصل می خواهم…
شاید در این راه من شوم رسوا،
یا شوم پیدا…
شاید که این ره رود به دریا…
یا که کویری تشنه از فراق آب و تا قیامت اسیر در چنگال شنها…

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی