يك شعر زيبا | خانواده مطهر

يك شعر زيبا

التماس بخدا شجاعت است
گر برآورده شود حاجت است
گر برآورده نشود حکمت است
التماس بخلق شرمندگی است
گربر آورده شود منت است
گر بر آورده نشود ذلت است
با ما اگرت عاشق شيداست بگو
ور ميل دلت به جانب ماست بگو
ور هيچ مرا در دل تو جاست بگو

گر هست بگو، نيست بگو، راست بگو

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی