دستور زبان عشق- (قيصر امين پور) | خانواده مطهر

دستور زبان عشق- (قيصر امين پور)

دست عشق از دامن دل دور باد!
می توان آیا به دل دستور داد؟


می توان آیا به دریا حکم کرد
که دلت را یادی از ساحل مباد؟


موج را آیا توان فرمود: ایست!
باد را فرمود: باید ایستاد؟


آنکه دستور زبان عشق را
بی گذاره در نهاد ما نهاد


خوب می دانست تیغ تیز را
در کف مستی نمی بایست داد

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی