با ورزش سلامتی خود را بیمه کن-(عبدالعلی چنگیز) | خانواده مطهر

با ورزش سلامتی خود را بیمه کن-(عبدالعلی چنگیز)

23

تربیت بـــدنی و ورزش جز لــاینفک تعلیــم و تربیت و وسیله ای برای رسیــدن به سلــامت جسمی و روحی  است. نبایـد چنین تصور شود که تربیت بدنی امـــری بی ارزش و تفننی است و صرفاً وسیله ای است کــه موجب سرگرمی و مشغول شدن کودکان و نوجوانان می شود بر عکس باید آن را جز مهمی از فعالیت های زندگی به شمار آورد .
مفاهیمی مانند تندرستی، بهداشت، رشد فردی و اجتماعی و سلــامت روحی ارتباط نزدیکی بـــا تربیت بدنی و ورزش دارد. نگــاهی بـه تــاریــخ نشان می دهد کـه ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش تــوجه داشتــه انــد و از آن در پــرورش جوانـان خود و آماده کردن آن ها برای مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می کردند.
محتــــوای ورزش و تــربیت بدنی در جامعه اسلامی
بخشی از فعالیت های ورزشی جامعه بــاید در زمینه رشد و پرورش تن به منظور دفاع از اسلام و جمهوری اسلامی صورت گیرد از این رو تیر اندازی، سواری، دو، شنــا و سایــر ورزش های رزمی بخشی از محتوای ورزش را تشکیل میدهد که اسلام هم آن را مورد توجه و تأکید قرار داده است.بدن انسان برای بقای حیات و رشد و ترمیم بافت های خود از مــوادی استفاد می کند که معمولـاً از طریق دهان و دستگاه گوارش به آن می رسد.
عمل تغذیه چندین کار اساسی انجام می دهد:
1- نیـــاز هـــای بـــافت ها را بـــرای رشـــد بــرآورده می کند.
2- مواد لازم برای ترمیم و جایگزین کردن بافت های فرسوده را تأمین می کند.
3- نیروی لازم برای فعالیت های جسمی و فکری را فراهم می کند.
4- نیروی لازم برای فعا لیت های جسمی و فکری را فراهم می کند.
5- تعادل فیزیولوژیکی  دستگاه های مختلف بدن را تأمین می کند.
غذای مصرف شده به وسیلــه ی بافت های بدن تجزیه می شود، تجزیه مواد غذایی در بدن تولید حرارت می کند و گرمای آن حفظ می شود. نیروی لازم بـــرای فعالیت های بدن نیز از تجزیه این مواد تأمین می گردد در حدود دو سوم از وزن بدن را آب تشکیل می دهد. روزانه به طور تقریبی دو نیم لیتر آب از طریق پوست عرق از بدن دفع می شود.
تغــذیه خوب و تــأثیر آن در ورزش
هر چه مدت و شدت فعالیت بدنی ما بیشتر باشد ما به انرژی بیشتری احتیاج داریم واین احتیاج باید در کالری غذای روزانه در نظر گرفته شود. اگر در ورزش های استقامتی مثل دوهای استقامت، ماراتن، فوتبال.کســانی کــه در این گــونه ورزش ها فعالیت می کنند روزانـــه تــا بیش از شش هزار کالری احتیاج دارند.
بهداشت و ورزش
بسیاری از دانشمندان و پزشکان بر این عقیده اند که نقش بهداشت در جامعه به مراتب از مداوا و درمان بهتر است و لــذا بــاید قبل آن مورد توجه قرار گیرد هر چه در یک جامعه به امر بهداشت بیشتر توجه شود عــــادت های بهداشتی و نظافت خود و خانـــــواده و محیطی که در آن زندگی می کنند توجه کنند و پیوسته نسبت به بهبود و پیشبرد این امر مهم کوشا باشند. عـادت هـای بهداشتی انسان را به رعــایت موازین تندرستی وادار می کند این ویژگی ها بر اثر شناخت تمرین و ممارست در نهاد آدمی شکل می گیرد .
رابطه ورزش بـــا مغـــز انســـان
وقتی شمـا ورزش می کنید طبق یک قانون فیزیولوژیک خون به قسمت هــای مختلف بدن نظیر روده، کلیه، بازوها و دست و پاها که بیشتر در حرکت هستند فرستاده می شود در این حالت مغز مقــدار خون مصرفی خود را در دقیقه به نصف می رساند، البته مغز هر موجودی در طبیعت بستگی به نحوه فعـالیت و زندگی آن موجود دارد. در این رابطـــه تحقیقـــات نشــان می دهــد کـــه افراد ورزش کار و یا فعال دارای انتقال عصبی سریــع تر از افــراد معمولی می بــاشند. نحوه رشد مغــز بسته به کاری است که فـرد انجام می دهد دارد.
طبق تحقیقات به عمل آمده مثلـا رشد مغــزی در یک موسیقی دان و یک نـانوا و یک میکانیک با هم متفاوت است و در هر کـدام ممکن است قسمت خاصی از مغز رشد نماید. اصولـاً رشـــد و تکـــامل مغز نیاز به عوامل متعددی از قبیل انرژی عامل رشد، جریان خون و تغذیه کافی دارد . تمام این عوامل توسط ورزش به راحتی در دسترس مغــــز و سلول های مغزی قرار خواهد گرفت. ورزش و تمرینات بدنی باعث آزاد شدن آدرنالین که یک هورمون محرک مغز نیز می باشد و اصولـاً هوشیاری فــرد را نیــز می رســانــد و مشخص شده کــه ورزش میزان بهره هوش افراد مسن و سالمند را نیز افزایش می دهد و طبق یک برنامه ورزشی شش هفته ای که برای سالمندان در نظر گرفته شده بود مشخص شد کــه بعد از خاتمـــه برنـامه ورزشی توانایی و قدرت شناخت سالمندان حدود هفت و نیم درصد افزایش یافته بود.
ورزش علــیـــه افـــســـردگی
حتی فکــــر در مورد حرکت و ورزش و فعـــالیت باعث شادمانی انســــان خواهد شد. بی حرکتی و سکون زمینه ساز افسردگی در افراد مختلف است. از سالیان گذشته ارتباط بین بی حرکتی و سکون با افسردگی افــــــراد کاملــا مشخص شده است، اغلب فیزیولوژیست ها و روان پزشکان و روان شناسان در این نکته اتفاق نظر دارند که بهترین راه برای درمان افسردگی فعالیت و ورزش است.

ديدگاه ها در اين مطلب .

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی