دسامبر | 2009 | خانواده مطهر

دسامبر, 2009

يك پنجگانه ي بريده بريده

 عطش با تو معنا گرفت كه تو تشنگي را قدر دادي و تشنه لبي را منزلت.آب ارج آن نداشت كه در هنگامه ي نبرد تا اوج تو گام بردارد.فرات قرن هاست  تفديده ي عطش توست و آب افتخارش را از...

داستان از جبران خليل جبران

مرد و زن چون يك شوند آن يك تويي چون كه يك ها محو شدآنك تويي آنگاه الميترا بار ديگر به سخن آ مد و گفت اي پيرخردمند از پيوند زناشويي چه مي گويي؟ پيامبرگفت:شما با هم زاه شديد و...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی