3-4-1- مفاهیم، واژه ها، انواع | خانواده مطهر

3-4-1- مفاهیم، واژه ها، انواع

کارکرد خانواده در ازدواج‌های سنتی و مدرن 1

کارکرد خانواده در ازدواج‌های سنتی و مدرن 1

ازدواج و گزینش همسر از مهم‌ترین شاخص‌های تحرک اجتماعی در هر جامعه است. امروزه با توجه به تغییر شیوه‌های همسرگزینی و الگوهای نوین ازدواج از شکل سنّتی به مدرن، کارکرد خانواده نیز از این امر تأثیر می‌پذیرد و به نظر...

در ولايت قهري پدر و جدّ پدري-(دكتر صابر نياوراني)

كتاب هشتم: در اولاد باب سوم: در ولايت قهري پدر و جدّپدري ماده 1180 ـ طفل صغير، تحت ولايت قهري پدر و جد پدري خودميباشد و همچنين است طفل غير رشيد يا مجنون در صورتي كهعدم رشد يا جنون او...

قوانين عام-(دكتر صابر نياوراني)

قانون مدنيكتاب هشتم‌: در اولادباب دوم‌: در نگاهداري و تربيت اطفال‌ ماده 1168 ـ نگاهداري اطفال هم حق و هم‌تكليف ابوين است‌. ماده 1169 ـ براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي كنند، مادر...

حق اشتغال و تعیین مسکن 2 – (دکتر صابر نیاورانی)

قانون مدني كتاب هفتم: در نكاح و طلاق باب اول: در نكاح فصل هشتم: در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر ماده 1114 ـ زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين ميكند سكني نمايد مگرآنكه اختيار تعيين منزل به...

حق اشتغال و تعیین مسکن 1 – (دکتر صابر نیاورانی)

پرونده كلاسه : 71/458/30 راي شعبه 30 ديوان عالي كشور ((رونوشت عقدنامه پيوست نشده تا شغل زوجه معين گردد0هر چند زوج اقرار داردبه هنگام ازدواج مشاراليها درنهضت به كار اشتغال داشته ، در صورتي كهازدواج ]مبتني [ بر اشتغال باشدزوجه...

قوانین حمایت از خانواده 1 و2- (دکتر صابر نیاورانی)

آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب ارديبهشت 1354 هيأت وزيران ماده 1 ـ اقامه دعوي و تقاضاي رسيدگي و اقدام در امور موضوعقانون حمايت خانواده به طور شفاهي يا وسيلة درخواست كتبي بهعمل ميآيد. هرگاهدرخواستشفاهيباشداظهارخواهانوسيلةمنشييا مدير دفتر دادگاه در...

نگرشی بر حقوق زنان کارگر (برگرفته از مجله پیام زن)

هر یک از انسانها با توجه به نقش و مسؤولیتی که در جامعه ایفا می‏کنند، دارای حقوقی نیز می‏باشند که تدوین و ارایه این حقوق و دفاع از آن، از وظایف نظام اسلامی است. از این رو با توجه به...

اهمیت ازدواج جوانان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی اسلام

اسلام از ابعاد گوناگونی به این موضوع پرداخته و لزوم آن را در جامعه از دیدگاه های مختلفی مورد تأكید قرار داده است. اهمیت ازدواج از نظر گاه اجتماعی ، مهمترین موضوعی است كه در تعالیم آسمانی اسلام به آن...

ارزش ها و انواع ازدواج-(دکتر محسن بهشتی پور)

اصطلاح ”ارزش“ (Social Value) به همان اندازه واژه ”نهاد“ (Value) و ”نظام اجتماعي“ (Instituion) داراى اهميت است. واژه ارزش مانند بسيارى از واژه‌هاى جامعه‌شناسى داراى معانى بى‌شمارى است. وجه مشترک تعريف ارزش از نظر بسيارى از جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان آن...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی