10-5- فيلم | خانواده مطهر

10-5- فيلم

فیلمهای ایرانی

نام:مرد باراني موضوع:پزشکان – زندگي/ روابط بین پدر و فرزند فیلمنامه نویس : داود میرباقری، ابوالحسن داودی فيلم های سینمایی 1378 نام:پنيرک موضوع:روابط بين مادر و فرزند تهیه کننده : واحد ویدئویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انيميشن 1377...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی