8-3- مسائل حقوقي | خانواده مطهر

8-3- مسائل حقوقي

تلخ اما آموختنی: سوسن مفیدی

  سه سال بود با هم اختلاف داشتند، اصل ماجرا بر سر بگو مگوهای بی ارزشی بود که هیچکدام توانایی گذشت را در خود نمی دیدند. تا آن روز سالی یکبار آنها را آشتی داده بودم. حقیقتا دلم برای بچه...

قوانین-(دكتر صابر نياوراني)

ماده 1143 ـ طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعي. ماده 1144 ـ در طلاق بائن براي شوهر حق رجوع نيست. ماده 1145 ـ در موارد ذيل طلاق ، بائن است: 1ـ طلاقي كه قبل از نزديكي واقع شود؛...

شرايط طلاق-(نسيمه موسوي)

همينكه نكاح به طور صحت واقع شد روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر بر قرار مي شود كه اگر هر يك سر باز بزنند و باعث ناراحتي يكديگر بشوند كم كم مشگلات شروع...

قانون مربوط به حق حضانت-(دكتر صابر نياوراني)

قانون حق حضانت فرزندان صغير يا محجور به  مادران آنها مصوب 22/4/1365 ماده واحده ـ حضانت فرزندان صغير يا محجوري كه پدرانشان بهمقام والاي شهادت رسيده و يا فوت شده باشند با مادران آنهاخواهد بود و هزينة متعارف زندگي اين...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی