6-2- روزنامه ها | خانواده مطهر

6-2- روزنامه ها

اشتغال زنان و آنچه بحران اقتصادي بر آنان تحميل مي‌کند(کورش شرفشاهي)

موضوع اشتغال زنان، فراز و نشيب هاي فراواني را در طول تاريخ به همراه داشته و با پشت سر گذاشتن سرنوشتي غمبار، به مرحله کنوني رسيده است. مساله اشتغال زنان از بدو زندگي اجتماعي مطرح بوده و کار زنان همگام...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی