4-4-3- ارث | خانواده مطهر

4-4-3- ارث

قوانین ارث-(دکتر صابر نیاورانی)

قسمت چهارم – دروصايا و ارث باب دوم – درارث فصل اول – درموجبات ارث وطبقات مختلفه وراث ماده 861 – موجب ارث دوامراست – نسب وسبب ماده 862 – اشخاصي كه بموجب نسب ارث مي برند سه طبقه اند...

ارث زن مطلقه(محمودسلجوقي يداله اميني)

آيا زن افسرمتوفي كه نه روز قبل از فوت شوهر خود مطلقه شده و دادگاه باستناد ماد944 قانون مدني او را قانونا” وارث شناخته است ، استحقاق دريافت و استفاده از دوسوم حقوق بازنشستگي كه به عنوان مستمري درباره وراث...

قانون تصديق انحصار وراثت

مصوب 14 و 26 مهرماه سال 1309 با اصلاحات بعدي ماده 1ـ در هر موردي كه يك يا چند نفر بخواهند مال متعلق بهمتوفايي را اعم از منقول يا غيرمنقول يا اسنادي كه نزد غير است، بهعنوان وراثت اخذ نمايند...

طراحی و اجرا توسط : امید حسینایی